Form ng Intake

Client Intake Form (bago)
Bago ka ba sa Kamloops Immigrants Services o ikaw ay kasalukuyang kliyente
Pangalan
Pangalan
Pangalan/Binigyang Pangalan
Gitnang pangalan
Pamilya/Apelyido (Apelyido)
Opisyal na Wika ng Kagustuhan:
Status ng Immigration: (Pumili ng isa)
Klase sa Imigrasyon
Antas ng edukasyon: (Pumili ng isa)
Uri ng tulong na kailangan mo
May asawa ka ba sa Canada?
May mga anak ka ba sa Canada?

Mga Miyembro ng Pamilya sa Canada (Asawa, Mga Anak)

Pahayag ng Pagkakumpidensyal

Pinoprotektahan ng Kamloops Immigrant Services ang personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa privacy ng gobyerno gaya ng nakabalangkas sa Personal Information Protection Act, Bill 38: http://www.leg.bc.ca/37th4th/3rd_read/gov38-3.htm Ang Personal na Impormasyong ibinigay sa Kamloops-Cariboo Regional Immigrants Society (KCRIS) ay ginagamit upang matugunan ang mga pangangailangan ng kliyente, istatistika, pagsusuri ng serbisyo at pananaliksik ng pederal/panlalawigang pamahalaan. Ang mga kawani ay hindi magbubunyag ng anumang impormasyon nang walang pahintulot ng kliyente maliban kung legal na obligado na gawin ito. Ang pagkumpleto at pagsusumite ng form sa paggamit na ito ay nagpapahiwatig ng pahintulot sa pagkolekta ng impormasyon para sa mga layuning ito.
Pinatutunayan ko na ang lahat ng impormasyong ibinigay dito ay totoo at kumpleto sa abot ng aking kaalaman. Naiintindihan ko na ang anumang maling pahayag, palsipikasyon o pagkukulang ay batayan para sa pagwawakas ng serbisyo.

Inisyal ng Kliyente
Paano mo nalaman ang tungkol sa amin?
Ang KIS ay nagho-host ng mga workshop, mga kaganapan at mga sesyon ng impormasyon. Ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng email. Magkakaroon ka ng opsyong mag-unsubscribe kung mas gusto mong hindi matanggap ang aming buwanang newsletter.
Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar