Bilang isang bagong dating sa Canada, ang pag-aaral ng Ingles ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin upang makatulong na maging komportable sa iyong bagong komunidad. Ang aming Language Assessment at English Classes ay libre sa mga bagong dating sa Canada na 17 taong gulang o mas matanda na Permanent Resident, Refugee o nasa isang kumpirmadong pathway patungo sa Permanent Residency.

Pagsusulit sa Ingles at Mga Klase

Bilang isang bagong dating sa Canada, ang pag-aaral ng Ingles ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin upang makatulong na maging komportable sa iyong bagong komunidad.
Ang aming Language Assessment at English Classes ay libre sa mga bagong dating sa Canada na 17 taong gulang o mas matanda na Permanent Resident, Refugee o nasa isang kumpirmadong pathway patungo sa Permanent Residency.

Pagsusulit sa Ingles

Tinatasa ng pagsusulit ang iyong kakayahang makinig, magsalita, magbasa, at magsulat ng Ingles. Ang KIS ay sumusunod sa Canadian Language Benchmarks Placement Test (CLBPT). Ang CLBPT ay tumatagal ng humigit-kumulang 1½ -2 oras sa kabuuan. Ang mga resulta ng iyong pagsusulit ay makakatulong na matukoy kung aling antas ng klase ang pinakakomportable mong lalahok. Ang mga resulta ay maaari ding gamitin para sa paglalagay sa mga programa sa pagsasanay sa lugar ng trabaho na may bahagi ng wika.

Ang mga pagsusuri ay inaalok nang personal bi-buwanang at online sa panahon ng COVID-19.
Makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang impormasyon o para mag-book ng appointment online o nang personal:
778-470-6101 | [email protected]

Mga klase sa Ingles

Ang aming (Language Instruction for Newcomers to Canada) LINC classes ay makakatulong sa lahat ng iyong pangangailangan sa komunikasyon; Mga kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pakikinig, at pagsasalita sa Ingles. Ang mga klase ay nagbibigay din sa iyo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga batas at kultura ng Canada, pangangalaga sa kalusugan, lipunan at merkado ng trabaho.

Inaalok ang mga klase nang personal sa umaga, hapon at gabi Lunes hanggang Huwebes.
Ang mga mag-aaral ay inaasahang dadalo sa lahat o halos lahat ng kanilang mga klase, at dumalo sa oras. Huwag mag-aplay para sa LINC kung hindi ka makakadalo sa lahat ng araw kung kailan nagkikita ang klase.

Kung kailangan mo ng pangangalaga sa bata sa panahon ng iyong mga klase, ang KIS ay may mga libreng serbisyo sa pag-aalaga ng bata para sa mga batang nasa edad pre-school. Matutulungan ka ng isang Settlement Counselor na malaman kung karapat-dapat ka para sa mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata.

Makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang impormasyon o para mag-book ng appointment online o nang personal:
778-470-6101 | [email protected]

LINC Home Study

Ang Language Education at distance ay nagbibigay ng libreng distance education para sa mga karapat-dapat na kliyente na hindi makakadalo sa mga klase nang personal. Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan sa LINC Home Study – Canada: 1-800-668-1179 ext. 1294 [email protected] www.linchsnational.ca

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar