Tiếp cận người lao động nước ngoài tạm thời ​

Chương trình Hỗ trợ Tiếp cận của TFW tập trung vào:

  • Hỗ trợ người lao động nhập cư trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến COVID và không liên quan đến COVID.
  • Nâng cao nhận thức và hiểu biết của người lao động di cư về các quyền và trách nhiệm của họ thông qua các hoạt động giáo dục và/hoặc tài liệu giáo dục hiện có.
  • Trao quyền cho người lao động di cư thực hiện các quyền của họ bằng cách cung cấp hoặc hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ dành cho họ.
  • Thúc đẩy hòa nhập và chào đón người lao động nhập cư thông qua các sự kiện xã hội, văn hóa và/hoặc thể thao.
  • Hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc hỗ trợ người lao động nhập cư mà họ thuê (ví dụ: cung cấp dịch vụ phiên dịch, tổ chức hội thảo tại nơi làm việc, v.v.).
  • Nâng cao nhận thức và hiểu biết của người sử dụng lao động về nhu cầu, thách thức và các vấn đề mà người lao động di cư phải đối mặt và trách nhiệm của họ (và nhân viên của họ) theo các yêu cầu và điều kiện của Chương trình.
Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.

Dịch Địa điểm