ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰ

ਮੌਜੂਦਾ EU ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ